Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201119-0062
Ngày nộp: 19/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả