Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ MINH- NGUYỄN TĂNG TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201119-0023
Ngày nộp: 19/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả