Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THANH LÂM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201119-0001
Ngày nộp: 19/11/2020
Ngày hẹn trả: 24/11/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả