Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH IN - QUẢNG CÁO PHI LONG
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-201118-0003
Ngày nộp: 18/11/2020
Ngày hẹn trả: 27/11/2020
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả