Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN NGỌC SỰ
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-201118-0001
Ngày nộp: 18/11/2020
Ngày hẹn trả: 25/11/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong