Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN NAM
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-201117-0003
Ngày nộp: 17/11/2020
Ngày hẹn trả: 24/11/2020
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong