Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRỊNH THỊ DUY UYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-201117-0001
Ngày nộp: 17/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/11/2020
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả