Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH MINH THƯƠNG- ĐOÀN THỊ TRƯỜNG GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201117-0069
Ngày nộp: 17/11/2020
Ngày hẹn trả: 24/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong