Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRỌNG THẮNG
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-201117-0001
Ngày nộp: 17/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/11/2020
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả