Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TUẤN ANH
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-201117-0011
Ngày nộp: 17/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/11/2020
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả