Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG THỊ CHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201117-0003
Ngày nộp: 17/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/11/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả