Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI VĂN ĐỨC
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-201117-0004
Ngày nộp: 17/11/2020
Ngày hẹn trả: 23/11/2020
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong