Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ VĂN HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-201113-0009
Ngày nộp: 13/11/2020
Ngày hẹn trả: 20/11/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong