Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TUẤN THÀNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201112-0002
Ngày nộp: 12/11/2020
Ngày hẹn trả: 23/11/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong