Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯU NGỌC VĨNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201112-0051
Ngày nộp: 12/11/2020
Ngày hẹn trả: 19/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong