Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ MỸ TIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201111-0005
Ngày nộp: 11/11/2020
Ngày hẹn trả: 16/11/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong