Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ PHƯƠNG CHI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201110-0057
Ngày nộp: 10/11/2020
Ngày hẹn trả: 13/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong