Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH VĂN HỢP
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201104-0077
Ngày nộp: 04/11/2020
Ngày hẹn trả: 09/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả