Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NÔNG THỊ THANH TUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201103-0074
Ngày nộp: 03/11/2020
Ngày hẹn trả: 25/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả