Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG TRUNG CÔNG- NGUYỄN THỊ ĐẠO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201103-0038
Ngày nộp: 03/11/2020
Ngày hẹn trả: 12/01/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong