Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN KHANG KHUÂNG- TRẦN THỊ XUÂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201102-0053
Ngày nộp: 02/11/2020
Ngày hẹn trả: 24/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả