Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201102-0015
Ngày nộp: 02/11/2020
Ngày hẹn trả: 24/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả