Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần Thế Giới Di Động
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-201120-0033
Ngày nộp: 20/11/2020
Ngày hẹn trả: 23/11/2020
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả