Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM ĐỨC CƠ-HỒ THỊ LAN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201030-0002
Ngày nộp: 30/10/2020
Ngày hẹn trả: 25/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả