Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ KIỆM
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210720-0003
Ngày nộp: 20/07/2021
Ngày hẹn trả: 10/08/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả