Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN CHIẾN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210720-0002
Ngày nộp: 20/07/2021
Ngày hẹn trả: 21/07/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong