Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÙNG ĐOAN QUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210720-0002
Ngày nộp: 20/07/2021
Ngày hẹn trả: 23/07/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả