Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BIỆN TẤN BẢO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201026-0013
Ngày nộp: 26/10/2020
Ngày hẹn trả: 23/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả