Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH HUYỆN TU MƠ RÔNG ( GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210720-0001
Ngày nộp: 20/07/2021
Ngày hẹn trả: 03/08/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả