Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG HOÀI NIỆM
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210719-0027
Ngày nộp: 19/07/2021
Ngày hẹn trả: 26/07/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả