Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯƠNG TIẾN DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210719-0007
Ngày nộp: 19/07/2021
Ngày hẹn trả: 22/07/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả