Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210716-0005
Ngày nộp: 16/07/2021
Ngày hẹn trả: 21/07/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả