Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ VĂN THÀNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201016-0006
Ngày nộp: 16/10/2020
Ngày hẹn trả: 24/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong