Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG TBXH ( GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210716-0018
Ngày nộp: 16/07/2021
Ngày hẹn trả: 30/07/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả