Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-201009-0002
Ngày nộp: 09/10/2020
Ngày hẹn trả: 14/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong