Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI ĐỨC LINH
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210714-0002
Ngày nộp: 14/07/2021
Ngày hẹn trả: 21/07/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả