Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210714-0007
Ngày nộp: 14/07/2021
Ngày hẹn trả: 04/08/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả