Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN HAI
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210714-0001
Ngày nộp: 14/07/2021
Ngày hẹn trả: 11/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong