Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ TRẦN THỊ VIỆT TRINH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210713-0001
Ngày nộp: 13/07/2021
Ngày hẹn trả: 10/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả