Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CẢNH HOAN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-201001-0026
Ngày nộp: 01/10/2020
Ngày hẹn trả: 29/10/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong