Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210712-0013
Ngày nộp: 12/07/2021
Ngày hẹn trả: 19/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả