Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ MỸ HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210712-0001
Ngày nộp: 12/07/2021
Ngày hẹn trả: 09/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong