Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ NGỌC LIỄU
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210712-0001
Ngày nộp: 12/07/2021
Ngày hẹn trả: 02/08/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả