Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ MỸ LINH
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210709-0023
Ngày nộp: 09/07/2021
Ngày hẹn trả: 06/08/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong