Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CHÂU THẮNG
Mã Biên nhận : 000.00.20.H34-210709-0001
Ngày nộp: 09/07/2021
Ngày hẹn trả: 30/07/2021
Nộp tại: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả