Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM LIỆU
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210709-0003
Ngày nộp: 09/07/2021
Ngày hẹn trả: 06/08/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong