Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH QUỐC VĂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200921-0012
Ngày nộp: 21/09/2020
Ngày hẹn trả: 14/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả