Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ CÔNG TRÌNH
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210708-0005
Ngày nộp: 08/07/2021
Ngày hẹn trả: 29/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả