Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRỌNG QUANG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210707-0007
Ngày nộp: 07/07/2021
Ngày hẹn trả: 28/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả