Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200916-0063
Ngày nộp: 16/09/2020
Ngày hẹn trả: 04/11/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong